Regulamin

Regulamin Blazin Dance Studio Regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach prowadzonych
przez BDStudio Mariusz Dombrowski NIP 9561430056 na terenie Studia od 01.04.2023r.

I DEFINICJE
 1. Studio – Szkoła Tańca Blazin Dance Studio.
 2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Studio.
 3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Studio na podstawie opłaconego karnetu lub wykupionego wejścia na jedne zajęcia.
 4. Cennik – tabela aktualnych cen obowiązujących za zajęcia prowadzone w Studio. Zawiera ceny za karnety miesięczne oraz pojedyncze uczestnictwo w zajęciach.
 5. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników Studio.
 6. Sala – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Studio.
 7. Grupy pokazowe – zespoły i formacje taneczne, które reprezentują Studio na zawodach, pokazach.
 8. Karnet – forma opłaty za zajęcia obejmująca 4 lub więcej następujących po sobie zajęć grupy, do której zapisany jest Uczestnik. Rodzaje Karnetów opisane są w cenniku.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu Studio.
 2. Studio ma prawo, po uzyskaniu zgody uczestnika, do publikacji zdjęć i filmów z udziałem uczestników na swoich stronach internetowych, w prasie, telewizji i innych mediach.
 3. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.
III REJESTRACJA I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zapisani na listę danych zajęć.
 2. Na zajęcia można zapisać osobiście w studio na recepcji lub przez stronę www.blazindancestudio.pl. Telefonicznie oraz przez social media udzielamy wszelkich informacji. Każdy tancerz musi posiadać konto na Fitssey https://app.fitssey.com/Blazindancestudio
 3. Zapisy trwają cały rok. 
 4. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, w związku z czym o przeniesieniu Uczestnika do grupy na niższym lub wyższym poziomie decyduje Instruktor.
 5. W przypadku zajęć Pole Dance, Blazin Dance Studio zastrzega sobie prawo do sprawdzenia umiejętności uczestników, poprzez egzaminy sprawdzające każdy poziom. 
 6. Każdy ww. egzamin zakończony będzie wręczeniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie danego poziomu Pole Dance.
 7. Uczestnik Pole Dance może zostać przeniesiony do grupy o wyższym poziomie, tylko w przypadku zdania egzaminu i okazania certyfikatu ukończenia poziomu niżej.
 8. Liczba uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Można zapisać się na listę rezerwową, jeśli zwolni się miejsce w grupie osoba z listy rezerwowej trafia automatycznie na wolne miejsce. Maksymalna ilość miejsc to 7 (1 osoba na rurkę).
 9. W sali, podczas zajęć, mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć i pracownicy Studia. Zapis nie dotyczy zajęć przygotowanych dla wyznaczonych osób.
 10. O terminie pierwszych zajęć, lub jakichkolwiek zmianach w grafiku uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 11. Osoba, która nie wykupiła karnetu, bądź jednorazowego wstępu za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić na Salę osób spóźniających się.
 13. Na zajęcia Pole Dance uczestniczyć można od 10 roku życia. (Uwzględniamy indywidualne przypadki.)
 14. Z uwagi na dobrą atmosferę instruktor ma prawo do usunięcia z grupy osób źle wpływających na resztę grupy.
 15. Uczestnik przed wejściem na salę ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
 16. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania i dbania o wnętrze Blazin Dance Studio. W przypadku spowodowania strat uczestnik zobowiązany jest ponieść karę finansową.
 17. Na prośbę osoby zainteresowanej, studio w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
 18. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Blazin Dance Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 19. Blazin Dance Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Blazin Dance Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Blazin Dance Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 20. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Blazin Dance Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Blazin Dance Studio zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 21. Blazin Dance Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Blazin Dance Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
IV ORGANIEZACJA ZAJĘĆ
 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć Studio. 
 2. Studio ma prawo zorganizować zastępstwo instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie. 
 3. Studio ma prawo do odwołania zajęć, zmiany instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje uczestników zajęć telefonicznie lub mailowo. 
 4. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w III.5  i III. 6. Oraz III. 7. 
 5. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w studio, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 6. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. Instruktor w Blazin Dance Studio prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
V BEZPIECZEŃSTWO
 1. Studio nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. 
 2. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 4. W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik lub jego przedstawiciel powinien poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 5. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania na sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
VI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za karnet powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem najpóźniej na pierwszych zajęciach. 
 2. Brak karnetu nie zwalnia uczestnika do opłacenia zajęć w formie lekcji pojedynczej. W przypadku braku zakupu lekcji pojedynczej, uczestnik nie może uczestniczyć na zajęciach.  
 3. Uczestnik ma możliwość opłacenia zajęć w formie lekcji pojedynczej, karnetu lub lekcji indywidualnej.
 4. W przypadku obecności uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie karnetu, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według cennika.
 5. Wpłat można dokonywać przez aplikację, w recepcji gotówką, bądź przelewem na konto Studio. Dane: BDStudio 31 1050 1979 1000 0097 4412 7375 w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz grupa
 6. Na wniosek osoby zainteresowanej, Studio wystawia rachunek uproszczony w ciągu 7 dni od daty złożenia w recepcji wniosku, wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty. 
 7. Dostęp do karnetu jest tylko przez aplikację Fitssey. Każdy tancerz ma obowiązek jej posiadania.
 8. Uczeń lub student z ważną legitymacją otrzymuje do karnetu dodatkowe zajęcia za darmo.
 9. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na innej grupie, będącej na tym samym poziomie. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędny jest ważny karnet. Szczegóły dostępne na recepcji.
 10. Blazin Dance Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Blazin Dance Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 11. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Blazin Dance Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 12. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
  • Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
  • Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
  • Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

VII ZWROTY i REKLAMACJE

 1. Po zakupie karnetu nie ma  możliwości zwrotu, dlatego prosimy o przemyślane zakupy. 
 2. W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie np. zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu, istnieje możliwość zamrożenia karnetu. W tym celu należy skontaktować się z recepcją.
 3. Reklamację złożyć można drogą mailową blazindancestudio@gmail.com. Czas na rozpatrzenie 14 dni.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu przez uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach oraz zwrot niewykorzystanej części karnetu za zajęcia na zasadach określonych w pkt. VII. 3 Regulaminu.
 4. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z recepcji.
IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.blazindancestudio.pl
X SIŁA WYŻSZA
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.
XI OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID 19
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Blazin Dance Studio stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 • Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  
 • Blazin Dance Studio Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa znajdują się w recepcji w dokumencie procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
 • Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 • Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

XII Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020r.

W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

 • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
 • Blazin Dance Studio zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
 • jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
 • przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
 • w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

Blazin Dance Studio oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

 • Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
 • Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako „practis”
 • Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.