Regulamin Blazin Dance Studio
Regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach prowadzonych przez BLAZIN DANCE STUDIO na terenie Studia od 1.09.2019r.

I Definicje

1. Studio – Szkoła Tańca Blazin Dance Studio.
2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Studio.
3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Studio
na podstawie opłaconego karnetu lub wykupionego wejścia na jedne zajęcia.
4. Cennik – tabela aktualnych cen obowiązujących za zajęcia prowadzone w Studio.
Zawiera ceny za karnety miesięczne oraz pojedyncze uczestnictwo w zajęciach.
5.Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat
i rozwiązywania problemów przez pracowników Studio.
6. Sala – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Studio.
7. Grupy pokazowe – zespoły i formacje taneczne, które reprezentują Studio na zawodach, pokazach.
8. Karnet – forma opłaty za zajęcia obejmująca 4 lub więcej następujących po sobie zajęć
grupy, do której zapisany jest Uczestnik. Rodzaje Karnetów opisane są w cenniku.

II Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem
regulaminu Studio.
2. Studio ma prawo, po uzyskaniu zgody uczestnika, do publikacji zdjęć i filmów z udziałem
uczestników na swoich stronach internetowych, w prasie, telewizji i innych mediach.
3. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin obowiązuje również ich prawnych
opiekunów.

III Rejestracja i uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zapisani na listę danych zajęć.
2. Na zajęcia można zapisać się w recepcji oraz przez stronę www.
3. Zapisy trwają cały rok.
4.Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, w związku z czym o
przeniesieniu Uczestnika do grupy na wyższym poziomie decyduje Instruktor.
5. W przypadku zajęć Pole Dance, Blazin Dance Studio zastrzega sobie prawo do sprawdzenia umiejętności uczestników, poprzez egzaminy sprawdzające każdy poziom.
6. Każdy ww. egzamin zakończony będzie wręczeniem certyfikatu potwierdzającego
ukończenie danego poziomu Pole Dance.
7. Uczestnik Pole Dance może zostać przeniesiony do grupy o wyższym poziomie, tylko w przypadku zdania egzaminu i okazania certyfikatu ukończenia poziomu niżej.
8. Liczba uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
9. W sali, podczas zajęć, mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć i pracownicy Studia. Zapis nie dotyczy zajęć przygotowanych dla wyznaczonych osób.
10. O terminie pierwszych zajęć, lub jakichkolwiek zmianach w grafiku uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie.
11. Osoba, która nie wykupiła karnetu, bądź jednorazowego wstępu za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach.
12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić na Salę osób spóźniających się.
13. Na zajęcia Pole Dance uczestniczyć można od 14 roku życia.
14. Z uwagi na dobrą atmosferę instruktor ma prawo do usunięcia z grupy osób źle
wpływających na resztę grupy.
15. Uczestnik przed wejściem na salę ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
16. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania i dbania o wnętrze Blazin Dance Studio. W przypadku spowodowania strat uczestnik zobowiązany jest ponieść karę finansową.
17. Na prośbę osoby zainteresowanej, studio w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w
Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

IV Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć Studio.
2. Studio ma prawo zorganizować zastępstwo instruktora, bez konieczności informowania
Uczestników o zmianie.
3. Studio ma prawo do odwołania zajęć, zmiany instruktora i terminu zajęć grupy, o czym
poinformuje uczestników zajęć telefonicznie lub mailowo.
4. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w III.5 i III. 6.
Oraz III. 7.

V Bezpieczeństwo

1. Studio nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
2. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą na salę.
3. Studio nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie przedmiotów w szatni.
4. W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik lub jego przedstawiciel powinien
poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
5. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania na sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

VI Płatności

1.Opłata za karnet powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem najpóźniej 10-tego dnia każdego miesiąca.
2. Brak karnetu nie zwalnia uczestnika do opłacenia zajęć w formie lekcji pojedynczej. W
przypadku braku zakupu lekcji pojedynczej, uczestnik nie może uczestniczyć na zajęciach.
3. Uczestnik ma możliwość opłacenia zajęć w formie lekcji pojedynczej, karnetu lub lekcji indywidualnej.
4.W przypadku obecności uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie
karnetu, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według cennika.
5. Wpłat można dokonywać w recepcji gotówką ,bądź przelewem na konto Studio. Dane:
Blazin Dance Blazin nr konta: 56 1940 1076 3153 1362 0000 0000 w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz grupa
6. Na wniosek osoby zainteresowanej, Studio wystawia rachunek uproszczony w ciągu 7 dni od daty złożenia w recepcji wniosku, wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty.
7. Jeśli uczestnik nie wykupi całego karnetu do 10-tego dnia miesiąca, po tym terminie zostanie naliczana zwłoka w wysokości 2 zł na dzień.
8. Uczestnik, który zakupuje więcej niż jeden karnet na zajęcia w Blazin Dance Studio otrzymuje -30% zniżki na każdy kolejny, tańszy karnet.
9. Wybierając dwie różne grupy zajęć Pole Dance należy wykupić dwa osobne karnety.

VII Zwroty

1.Nie ma możliwości zwrotu gotówki, bądź zniżki na kwotę karnetu w następnym miesiącu.
2.W przypadku zmiany grupy przez uczestnika, rozliczenie karnetu odbywa się według stawek właściwych dla tych grup, zgodnie z cennikiem za lekcje w karnecie.

VIII Postanowienia Końcowe

1. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
2. Regulamin jest dostępny w recepcji.
3. Studio zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie w recepcji. W przypadku braku akceptacji zmian przez uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach oraz zwrot niewykorzystanej części karnetu za zajęcia na zasadach określonych w pkt. VII. 3 Regulaminu.
4. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z recepcji.